گودبرداری و سازه نگهبان

گودبرداری و سازه نگهبان

سيستمهاي حفاظت يا سازه نگهبان جهت پايدارسازي لغزش هاي خاك، محدودسازي تغيير-شكل ديواره ها و حفاظت از سازه هاي مجاور محوطه گود، امكان پذير كردن گودبرداري قائم و ايجاد فضاي لازم جهت اجراي سازه فونداسيون و سازه اصلي بكار برده مي شوند.
با توجه به شرايط زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي محل (نوع خاك، لايه‌بندي، سطح آب زيرزميني و غيره)، عمق گودبرداري و نيازهاي طرح در هر ديواره، روش‌هاي مختلف حفاظت از ديواره‌هاي گود مي‌تواند مطرح باشد.
بر اساس متودولوژي ، انواع روشهاي پايدارسازي ديوارهها در 7 گروه مجزا و 18 روش تقسيم ميشوند:
گروه اول. ترانشه ها با مهارهاي داخلي
1. ترانشه هاي حفاظت شده با المانهاي فشاري
2. جعبه ترانشه (Trench Box)
3. Drag Box
4. شيت و جك هاي هيدروليكي
گروه دوم. ديوارها
5. ديوار ديافراگمي
6. شيت پايل
7. ديوارهاي حايل
8. پانل هاي بتني همراه با Slurry trench
9. ديوار برلني
گروه سوم. شمع ها
10. شمع هاي درجاريز (CIP) يا كوبشي
11. ميكروپايل
گروه چهارم. پشت بندها
12. خرپاي فولادي
13. بادبندهاي افقي و تيرهاي مهاري
گروه پنجم. خاك مسلح
14. خاك مسلح با بهره گيري از المانهاي ژئوتكستايل يا ميله هاي فلزي
گروه ششم. ترانشه هاي باز
15. گابيون
16. شيب پايدار
گروه هفتم. حفاري و تزريق
17. سيستم ديوار ميخ كوبي شده
18. سيستم انكراژ