عایق کاری و زهکش

عایق کاری و زهکش

با توجه به اين در بسیاری از پروژه ها عمق گودبرداري در محدوده طرح پایین تر از سطح آب زيرزميني مي‌باشد، انجام عمليات زهكشي محوطه گود به منظور تثبيت و کنترل سطح آب زيرزميني تا عمق معين با توجه به تراز سازه‌هاي موجود و عمق سطح ايستابي ضروري مي‌باشد. بر اين اساس دو طرح سيستم زهکش موقت (که اين سيستم جريان آب خروجي از ديواره و کف محوطه گودبرداري را به منظور تسهيل در اجراي سازه نگهبان، کنترل و به خارج از محوطه گودبرداري هدايت مينمايد) و سيستم زهکش دائم .
عموماً سازه‌ها متاثر از حضور آبهاي سطحي، زيرزميني و آبهاي نشتي از تاسيسات مختلف زيرزميني مي‌باشند. آبهاي زيرزميني خود تابع هيدرولوژي منطقه بوده و در فصول مختلف در نوسان مي‌باشند. بطوريكه در فصلهاي پرآب، سطح آب بالا و در فصول کم باران، سطح آب زيرزميني پايين مي‌آيد. با توجه به اينکه سازه در تمامي فصول بايستي قابلیت بهره‌برداري داشته باشد، بايد در برابر نوسانات آب نيز بتواند سطح سرويس را در وضعيت کيفيت مطلوب حفظ نمايد. از اينرو سيستم زهکش دائم در شرايط حين ساخت همانند بتن ريزي فونداسيون، ديوارهاي برشي و ستون ها، در شرايط پس از ساخت همانند کنترل سطح آب زيرزميني در تراز مورد نظر و در برخی مواقع پايين آوردن سطح آب تا تراز زير فونداسيون در مواقع ضروري، کارآيي دارد. سيستم زهكش دائم معمولا هزينه ای را به پروژه اعمال كرده و استفاده از آن باید از نظر اقتصادی بررسی گردد.
براي طراحي سيستم زهكش موقت بايد مطالعاتي در خصوص وضعيت آبهاي سطحي و زيرزميني محدوده طرح و ميزان دبي ورودي آنها صورت گيرد.