مهار متقابل و روش Top-Down

مهار متقابل و روش Top-Down

امروزه استفاده از روشهایی پایدار سازی به کمک نیلینگ و آنکراژ به دلیل ورود به زمینهای مجاور نیاز به اخذ رضایت از مالکین همسایه دارد که در غالب موارد امکان پذیر نمیباشد.
در پایدار سازی به روش مهار متقابل یا روش Top- Down نیازی به ورود به حریم املاک مجاور نبوده و پابدار سازی از طریق المانهای فعال در داخل فضای پروژه تامین میگردد.
این روشها از نظر زمانی و ایمنی به سایر روشها ارجحیت داشته و از نظر بار مالی (درصورت داشتن طرح و روش اجرای مناسب) کاملا قابل رقابت با سایر روشها میباشند.