طراحی و اجرای سازه نگهبان

طراحی و اجرای سازه نگهبان

سيستمهاي حفاظت يا سازه نگهبان جهت پايدارسازي لغزشهاي خاك، محدودسازي تغيير-شكل ديواره ها و حفاظت از سازه هاي مجاور محوطه گود، امكانپذير كردن گودبرداري قائم و ايجاد فضاي لازم جهت اجراي سازه فونداسيون و سازه اصلي بكار برده ميشوند.
فعالیتهای زیر در مرحله طراحی انجام میپذیرد:
• جمع آوري اطلاعات (معماري محيط گود، معماري سازه‌هاي مجاور، اطلاعات ژئوتكنيكي موجود، مطالعات مشابه گذشته محلي)
• بررسيهاي محلي (محدوديت ها، وضع ساختمانهاي مجاور، وضع تأسيسات زيرزميني شهري، مشاهده لايه‌بندي خاك منطقه در صورت امكان)
• جمع‌بندي اطلاعات و بررسي داده‌ها
• بررسي فني گزينه هاي ممکن حفاظت از ديواره
• مقايسه گزينه¬هاي مختلف از نظر فني، اقتصادي و زمان اجرا
• انتخاب گزينه برتر
• انجام تحليل و طراحي تخميني به روش‌هاي تجربي معتبر
• استخراج ضوابط آيين‌نامه‌اي مربوط جهت استفاده در فرآيند تحليل و طراحي دقيق اوليه
• انجام تحليل و طراحي با استفاده از روش‌هاي عددي (ضوابط آيين‌نامه‌اي، بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي Slope/W (V.5 or V.6)، SAP2000 بر حسب نيازهاي خاص طرح)
• انجام تحليل‌‌هاي عددي تكميلي با هدف كنترل و ارزيابي طراحي‌هاي صورت گرفته (تهيه مدل‌هاي PLAXIS (V.7 or V.8) و يا FLAC با قابليت لحاظ كردن فرآيند اجرا و كنترل تنش‌ها)
• تهيه دستورالعمل و نقشه¬هاي اجرائي کارگاهي (طرح بهينه غير نهايي Pilot)
• متره و برآورد احجام عمليات
• تهيه و ارائه آلبوم نقشه¬هاي اجرايي
• تهيه و ارائه كتابچه محاسبات
• مطالعات ژئوتكنيك محدود تكميلي(در صورت نياز)
• بازبيني فني طرح و اعمال تغييرات احتمالي
• تهيه دستورالعمل و ضوابط HSE
• تهيه مشخصات خصوصي فني و اجرايي
• اجرا به صورت Pilot
• مانيتورينگ مستمر حين ساخت
• تهيه و اجراي آزمايش¬هاي بيرون كشيدگي (در صورت تمايل و درخواست كارفرما)
• انجام آزمايش¬هاي كنترل كيفيت مصالح (در صورت درخواست كارفرما)
با توجه به شرايط زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي محل (نوع خاك، لايه‌بندي، سطح آب زيرزميني و غيره)، عمق گودبرداري و نيازهاي طرح در هر ديواره، روش‌هاي مختلف حفاظت از ديواره‌هاي گود مي‌تواند مطرح باشد.
بر اساس متودولوژي  اين پیمانکار، انواع روش هاي پايدارسازي ديواره ها در 7 گروه مجزا و 18 روش تقسيم ميشوند:
گروه اول. ترانشه¬ها با مهارهاي داخلي
1. ترانشه¬هاي حفاظت شده با المان¬هاي فشاري
2. جعبه ترانشه (Trench Box)
3. Drag Box
4. شيت و جك¬هاي هيدروليكي
گروه دوم. ديوارها
5. ديوار ديافراگمي
6. شيت پايل
7. ديوارهاي حايل
8. پانل¬هاي بتني همراه با Slurry trench
9. ديوار برلني
گروه سوم. شمع¬ها
10. شمع¬هاي درجاريز (CIP) يا كوبشي
11. ميكروپايل
گروه چهارم. پشت¬بندها
12. خرپاي فولادي
13. بادبندهاي افقي و تيرهاي مهاري
گروه پنجم. خاك مسلح
14. خاك مسلح با بهره¬گيري از المان¬هاي ژئوتكستايل يا ميله¬هاي فلزي
گروه ششم. ترانشه¬هاي باز
15. گابيون
16. شيب پايدار
گروه هفتم. حفاري و تزريق
17. سيستم ديوار ميخ¬كوبي شده
18. سيستم انكراژ

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project