مدیریت طرح

مدیریت طرح

در پروژه های مدیریت طرح شرکت فراز عمران تدبیر به نمایندگی از کارفرما مسئولیت مدیریت ، کنترل و هماهنگی پروژه  و مراحل اجرایی را بعهده دارد . مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها ، ضوابط و دستورالعملهایی که به تأیید کارفرما رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه در سایر عوامل اجرایی در مقابل کارفرما مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات ، برآوردها و برنامه های اولیه و تغییرات احتمالی آن بعهده دارد .

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project